opc_loader


~ van idee in je hoofd tot boek in je hand ~
 

Print deze pagina:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

M.BOOX: uitgeverij, indiener van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;

 

Afnemer/auteur: een wederpartij of natuurlijke persoon die een boekwerk door M.BOOX laat produceren c.q. publiceren, hetzij auteur, hetzij illustrator, om het even van welke discipline;

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen M.BOOX en afnemer/auteur;

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M.BOOX en afnemer/auteur waarop M.BOOX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met M.BOOX, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij M.BOOX om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

 

2. M.BOOX is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door afnemer/auteur, bij voorkeur schriftelijk, binnen 7 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. M.BOOX kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien afnemer/auteur , naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is M.BOOX daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij M.BOOX anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht M.BOOX niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding (d.i. ondertekening contract) door afnemer/auteur van M.BOOX’s aanbod. Hierdoor is afnemer/auteur gehouden aan betaling van factuur. M.BOOX is gehouden aan levering van de overeengekomen dienst of goederen.

 

Artikel 5: Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit M.BOOX. Levering geschiedt na ontvangst van betaling van factuur en binnen de afgesproken termijn.

2. Kenmerk in de bedrijfsvoering van M.BOOX is, dat van de aan te schaffen goederen een overeengekomen voorraad bestaat (aantal exemplaren), geleverd aan afnemer/auteur en dat M.BOOX minimaal één exemplaar van de voorraad beheert voor eigen archief en separaat een overeengekomen aantal voor recensie-exemplaren (indien vooraf overeengekomen).

Door bij M.BOOX een order te plaatsen, geeft afnemer/auteur M.BOOX de opdracht voor hem de bestelde goederen te produceren/vervaardigen/verveelvoudigen.

De door afnemer/auteur geplaatste order is op grond hiervan onomkeerbaar en dus onherroepelijk vanaf het moment dat M.BOOX de ondertekende uitgeeflicentie van afnemer/auteur heeft ontvangen.

 

3. Afnemer/auteur is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter

beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

4. Indien afnemer/auteur de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van afnemer/auteur nadat M.BOOX hem heeft verwittigd. Afnemer/auteur zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

5. Indien is overeengekomen dat levering gefaseerd zal worden uitgevoerd, kan M.BOOX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat afnemer/auteur de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Indien M.BOOX gegevens behoeft van afnemer/auteur in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer/auteur deze aan M.BOOX ter beschikking heeft gesteld.

 

7. Indien M.BOOX een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter niet met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer/auteur M.BOOX schriftelijk in gebreke te stellen alvorens over te gaan tot het nemen van andere maatregelen.

 

 

Artikel 6: Garantie

1. M.BOOX garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van gebreken.

 

2. Indien de te leveren zaak niet voldoet aan deze garanties, zal M.BOOX de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van M.BOOX vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt afnemer/auteur zich op eigen kosten de te vervangen zaak aan M.BOOX te retourneren en het eigendom daarover aan M.BOOX te verschaffen.

 

 

Artikel 7: Monsters en modellen

Indien door M.BOOX een model of monster is/wordt getoond of verstrekt aan afnemer/auteur, dan staat M.BOOX er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. Afnemer/auteur is gehouden de geleverde zaak op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer/auteur te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Eventuele zichtbare gebreken/tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan M.BOOX te worden gemeld. M.BOOX kan verlangen dat de gebrekkige zaak samen met het aankoopbewijs wordt toegestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Blijkt de melding naar de opvatting van M.BOOX gegrond te zijn, dan zal de gebrekkige zaak naar keuze van M.BOOX worden gerepareerd of vervangen. De eventueel gemaakte portokosten voor het op schriftelijk verzoek van M.BOOX terugzenden van de gebrekkige zaak zal M.BOOX dan aan afnemer/auteur vergoeden. Andere kosten dan portokosten zullen door M.BOOX nimmer worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Afnemer/auteur krijgt ook nimmer vergoeding van portokosten wanneer M.BOOX niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd. M.BOOX heeft het recht een zaak die zonder zijn schriftelijke toestemming en zonder betaling van portokosten wordt geretourneerd te weigeren.

 

3. Wanneer M.BOOX oordeelt dat een melding over een gebrek/tekort ongegrond is, en M.BOOX afnemer/auteur schriftelijk heeft verzocht de zaak toe te sturen, zal M.BOOX deze zaak op kosten van M.BOOX aan afnemer/auteur retourneren. Wanneer afnemer/auteur een naar eigen oordeel gebrekkige zaak zonder toestemming en/of aanwijzing van de M.BOOX retourneert en M.BOOX oordeelt dat de melding over het tekort niet gegrond is, is M.BOOX gerechtigd de kosten van retournering van de zaak aan afnemer/auteur bij afnemer/auteur in rekening te brengen.

 

4. Een niet zichtbaar tekort dient afnemer/auteur binnen drie dagen na ontdekking te melden aan M.BOOX met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Na verloop van deze termijn is M.BOOX gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

 

5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer/auteur verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

 

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer afnemer/auteur of derden de zaak heeft/ hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

 

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is M.BOOX niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

 

Artikel 9: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer/auteur over op het moment waarop deze aan afnemer/auteur juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer/auteur of van een door afnemer/auteur aan te wijzen derde worden gebracht.

 

 

Artikel 10: Betaling

1. Na ontvangst van de factuur dient betaling ervan door bankoverschrijving plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

 

2. Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling wordt niet geleverd.

 

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

1. M.BOOX is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

* afnemer/auteur de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 

2. Voorts is M.BOOX bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 

Artikel 12: Overige bepalingen

1. Is afnemer/auteur in gebreke of in verzuim (met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer/auteur.

 

2. Indien M.BOOX aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door afnemer/auteur in aanmerking.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer/auteur.

 

4. Afnemer/auteur is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

 

 

Artikel 13: Vrijwaringen

1.Afnemer/auteur vrijwaart M.BOOX voor alle vorderingen, eisen en / of aanspraken van derden, waaronder ook de daarmee samenhangende kosten van rechtsbijstand, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door afnemer/auteur verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Afnemer/auteur verklaart dat genoemde materialen niet zijn belast met enige vordering, eis of aanspraak. Voorts verklaart afnemer/auteur dat het openbaar maken en verveelvoudigen daarvan geen plagiaat oplevert.

 

Tevens verklaart afnemer/auteur dat genoemde materialen niet strijdig zijn met enige wettelijke bepaling en dat ze ondubbelzinnig vrij zijn van enige vorm van smaad, discriminatie, laster, antisemitisme, Holocaustontkenning en / of aanzetten tot haat.

 

2. Indien afnemer/auteur aan M.BOOX informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en andere defecten. Schade hieruit voortvloeiend kan afnemer/auteur worden aangerekend.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt M.BOOX zich de rechten en bevoegdheden voor die M.BOOX toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Het is afnemer/auteur niet toegestaan veranderingen in de zaak aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Alle door M.BOOX eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door afnemer/auteur te worden gebruikt voor de onderhavige productie c.q. publicatie en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van M.BOOX worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

4. M.BOOX behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Indien door M.BOOX geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van M.BOOX jegens afnemer/auteur beperkt tot de aan afnemer/auteur voor die zaken berekende koopprijs.

 

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de M.BOOX beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 

3. Onverminderd het bovenstaande is M.BOOX niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van afnemer/auteur.

 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van M.BOOX of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop M.BOOX geen invloed kan uitoefenen, waardoor M.BOOX niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van M.BOOX of partijen waarmee M.BOOX samenwerkt, worden daaronder begrepen.

 

3. M.BOOX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat M.BOOX zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voor zover M.BOOX ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M.BOOX gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer/auteur is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17: Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van M.BOOX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft M.BOOX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen M.BOOX en afnemer/auteur is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

 

Artikel 19: Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, M.BOOX | uitgeverij, Kolgans 6, 7827 SL Emmen, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.